POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă

Titlu proiect: POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Componenta 1 - CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Operațiunea - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului: 955.906,30 lei, din care 951.743,68 lei valoare eligibilă și 4.162,62 lei valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia.

Durata proiectului: 16 luni

Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB)

Proiect implementat în parteneriat cu APDT - Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov și ADER - Asociația de Dezvoltare Economică și Regională, în baza contractului de finanțare POCA/111/1/1/111701 din 11.05.2018.

Proiectul se concentrează pe creșterea calității şi eficienței activităților/ acțiunilor de implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în demersul de a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern cu scopul dezvoltării / promovării unui turism sustenabil. Se va urmări:

  • Implicarea ONG-urilor din turism în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern privind problemele cu care se confrunta domeniul turistic. Principalele propuneri privesc: reducerea evaziunii fiscale in industria hoteliera, masuri de securitate in turismul național, garantarea pachetelor turistice, legea privind statutul OMD-urilor, legea turismului;
  • Dezvoltarea de abilități specifice privind implicarea angajaților ONG-urilor si a partenerilor sociali în demersul de elaborare si promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern. În acest sens vor fi organizate cursuri de formare - advocacy si lobby - pentru a înțelege care este demersul in formularea de politici publice. De asemenea, pentru a identifica și formula corect problemele cu care se confruntă cei implicați în domeniu se va organiza un curs pentru managerii Organizațiilor de Management al Destinațiilor. Vor fi organizate dezbateri și întâlniri in care se vor propune și analiza posibile alternative la politicile publice inițiate de guvern;
  • Creșterea gradului de informare și conștientizare a societății publice privind implicarea comunității în viața publică și participarea la procese decizionale.

Grupul țintă al proiectului este format din 270 persoane.

Rezultate estimate ale proiectului:

  • 20 de persoane din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile advocacy și lobby si 20 de persoane instruite/ formate în managementul destinației, minim 250 de persoane din ONG-uri și parteneri sociali participante la dezbateri publice pe tema turismului;
  • minim o politică publică alternativă în domeniul turismului elaborată;
  • minim o politică publică alternativă în domeniul turismului promovată și acceptată;
  • platforma de comunicare/ mecanism/ instrument de consolidare a dialogului social și civic implementată la nivel național.